Villkor för användning

Tack för att du besöker denna webbplats. Denna webbplats, inklusive alla landsspecifika sidor på lokala språk och alla andra sidor, tillhör FUJIFILM Europe och underhålls och görs tillgänglig för allmänheten enbart av FUJIFILM i syfte att erbjuda dem som är intresserade av FUJIFILM Corporation i Europa och FUJIFILM:s produkter och tjänster ett bekvämt sätt att hitta relevant information, t.ex. de senaste nyhetsmeddelandena, finansiell information, produktutbudet, lokal kontaktinformation och webbplatser som ägs av FUJIFILM:s dotterbolag eller dess distributörer.

Din åtkomst till, surfning och användning av denna webbplats styrs av följande villkor och andra villkor och riktlinjer som anges på andra ställen på denna webbplats, samt alla tillämpliga lagar, regler och förordningar, inklusive men inte begränsat till lagar om varumärken, upphovsrätt, integritetsrättigheter och ärekränkning.

FUJIFILM ber dig därför att läsa villkoren noggrant.

1. Användning av denna webbplats

Dessa villkor gäller för denna webbplats och för alla andra webbplatser som länkar till villkoren. Du kan hitta ytterligare villkor för specifika sidor på denna webbplats. Din användning av sådana sidor på denna webbplats regleras av dessa sidors villkor. Om det finns några konflikter mellan de allmänna villkoren som anges här och ytterligare villkor som anges på andra ställen på denna webbplats, ska de ytterligare villkoren ha företräde.

Med förbehåll för dessa villkor beviljar FUJIFILM dig härmed, enligt FUJIFILMs immateriella rättigheter, en icke-exklusiv, världsomspännande, icke-överförbar rätt att använda denna webbplats och det innehåll som ingår i den endast för personligt, icke-kommersiellt bruk med förbehåll för de begränsningar och skyldigheter som anges i dessa villkor. Ytterligare rättigheter till att nå ut till allmänheten beviljas inte.

2. Immateriella rättigheter

Om inget annat anges eller anges är all text, alla programvaror som är tillgängliga på eller via denna webbplats och annat innehåll som ingår på denna webbplats ("innehåll"), inklusive varumärken (registrerade och oregistrerade), grafik, fotografier, bilder, logotyper och servicemärken (tillsammans "märken") och urvalet, arrangemanget och utseendet på märkena och annat innehåll FUJIFILMs egendom eller egendom som tillhör tredje part som har gett FUJIFILM tillstånd att använda sådant innehåll på denna webbplats. Allt innehåll är skyddat av internationella lagar om upphovsrätt och varumärken.

3. Begränsningar i användningen av innehållet på denna webbplats

Med undantag för vad som uttryckligen är tillåtet enligt tillämplig lag eller vad som tillåts här eller på andra ställen på denna webbplats, eller genom att erhålla ett skriftligt förhandstillstånd från FUJIFILM, eller från en tredje part som har sådan befogenhet, auktoritet, titel eller intresse som krävs för att ge sådant lagligt tillstånd, är det förbjudet att ändra, kopiera, ladda ner, distribuera, överföra, visa, publicera, sälja, licensiera, skapa derivatverk eller på annat sätt använda varumärken eller annat innehåll som är tillgängligt på eller via denna webbplats för kommersiella eller offentliga ändamål, inklusive, men inte begränsat till, användning som metataggar på andra sidor eller webbplatser på World Wide Web. Ingenting i dessa villkor ger dig några rättigheter till märkena eller annat innehåll som inte uttryckligen nämns här.

4. Innehåll från tredje part

Denna webbplats kan innehålla länkar till webbplatser och innehåll från tredje part ("innehåll från tredje part") som en tjänst för dig. Innehåll från tredje part eller webbplatser från tredje part som är tillgängliga via länkar på webbplatsen är extern information. FUJIFILM övervakar, granskar eller uppdaterar inte, och har ingen kontroll över, innehåll från tredje part eller webbplatser från tredje part. Om inte annat uttryckligen anges godkänner eller antar FUJIFILM inte innehåll från tredje part, och FUJIFILM ger ingen försäkran, garanti eller försäkran om riktigheten, fullständigheten, aktualiteten eller tillförlitligheten hos innehåll från tredje part. Om du använder dessa länkar och innehållet från tredje part gör du det helt på egen risk. Dessutom utgör eller innebär hänvisningar till produkter, tjänster, processer eller annan information genom handelsnamn, varumärke, tillverkare, leverantör eller på annat sätt inte att FUJIFILM godkänner, sponsrar eller rekommenderar dem.

5. Uppdateringar och revideringar

Innehållet på denna webbplats tillhandahålls av FUJIFILM för att underlätta för dig och kan ändras utan föregående meddelande. FUJIFILM kan när som helst och från tid till annan revidera och uppdatera villkoren och innehållet. Vi rekommenderar att du regelbundet besöker denna sida för att granska och bekanta dig med alla gällande villkor och att du granskar denna webbplats i allmänhet för att bekanta dig med eventuella uppdateringar och revideringar.

6. Inga garantier

Denna webbplats, dess innehåll och dess tjänster tillhandahålls "i befintligt skick" utan någon som helst garanti, vare sig uttrycklig eller underförstådd. FUJIFILM frånsäger sig alla garantier, inklusive, men inte begränsat till, de underförstådda garantierna för säljbarhet och lämplighet för ett visst ändamål, informationsinnehåll, systemintegration eller noggrannhet.

7. Kontakta

Du hittar våra kontaktuppgifter under rubriken Webbplats.